Home>>>Chinese culture>>>>Chinese Cooking
Some  useful  words when you  eating  in  China
 
Food Guide

Menu Sections
te se cai----specialty dishes                       tang----- soups
liang cai-----cold dishes                             cha ----- teas
chao cai -----cooked dishes                       jiu-----liquor
zhu shi ----- staple foods                          yin liao-----non-alcoholic drinks


Meat
niu rou -----beef                           zhu rou ----- pork
ji rou -----chicken                          yang rou -----mutton
gou rou -----dog                           lu rou ----- donkey
ya rou -----duck                            pai gu -----ribs
shang chang -----sausage


Seafood
shan yu-----eel                             hao -----oyster
shan bei-----scallop                      ge ----- clam
pang xie -----crab                         you yu -----squid
long xia ----- lobster                     yu ----- fish (too many to list)
xia -----shrimp


Vegetables
cong-----scallions                           zhu sun ----- bamboo shoots
xi hong shi -----tomato                   bai cai -----Chinese cabbage
qie zi ----- eggplant (aubergine)       huang gua -----cucumber
tu dou-----potato                            yun dou, dou jiao -----green beans
you cai ----- canola (rape)               mo gu -----mushroom
bo cai -----spinach                           i lan hua -----broccoli
sheng cai-----lettuce                       qing jiao -----green pepper (capsicum)
hu luo bo -----carrot                        yu mi -----cornFruits
ping guo-----apple                           ju zi, cheng zi -----mandarin, orange
xiang jiao ----- banana                       li zi ----- plum
pu tao -----grapes                           bo luo ----- pineapple
xi gua ------watermelon                  ye zi -----coconut
tao zi -----peach                              ning meng -----lemon
li ----- pear                                      cao mei ------strawberryDairy
niu nai -----millk                          huang you ----- butter
nai lao ----- cheese                    nai you ----- cream
suan nai -----yogurt                   bin qi lin – ice cream
nai xi -----milkshake


FYI Foods
gan ----- liver                          chang ----- intestine
du -----stomach                      she ----- tongue
nao ----- brain                        xue ------ blood
xin -----heart


Others
dou fu ------tofu                          ji dan ----- egg
hua sheng -----peanuts                 tang ----- soup
mi fan----- rice                            mian tiao ----- noodles
shui jiao-----dumplings                  baozi -----steamed buns
man tou -----steamed bread         qiao ke li – chocolate


Condiments
fan qie jiang -----ketchup              wei jing ----- MSG
hu jiao -----black pepper               la jiao ----- red pepper
tang -----sugar                            cu -----vinegar
zhi ma you -----sesame oil             jiang you-----soy sauce
yan -----salt                                 suan -----garlic
 

Drinks
pi jiu ----- beer                             mi jiu -----rice wine
pu tao jiu -----white wine               bai jiu ----- Chinese spirit
hong jiu ----- red wine                    kuang chan shui -----spring water
guo zhi ----- fruit juice                     ka fei -----coffee
lu cha ----- green tea                      hong cha ----- red tea
bai shi ke le ----- Pepsi                     xue bi -----Sprite
fen da ----- Fanta


Taking Apart A Dishs Name
suan la tu dou si ----- hot and sour potato strips
xi hong shi chao ji dan ----- tomatoes and eggs
hong shao niu rou ----- red braised beef
shao ----- stew after frying or vice versa
suan ----- sour                                la----- spicy
tu dou ----- potato                          si -----strips
xi hong shi -----tomatoes                  chao -----fried
ji -----chicken                                   dan ----- egg
hong -----red                                   n iu ------cow                  
rou -----meatMiscellaneous
fu wu yuan -----server                    kuai zi ----- chopsticks
bei zi ----- cup                               bing kuair ----ice cubes
ce suo -----toilet                           xi shou jian -----washroom
gan bei -----bottoms up                sui bian ----- drink as much as you want
yan hui gang -----ashtray               ya qian ----- toothpick